Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky:
Tento web nepoužívá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu anebo jiného zařízení. Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. tak neshromažďuje žádné informace.

Obecně:
Jakékoliv nakládání s osobními údaji zaměstnanců a obchodních partnerů se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou. 

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. 

Správcem osobních údajů je společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o., se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČ: 104 42 481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 19455

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy nezatajujeme účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván. Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou subjekt údajů poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Dodržujeme pravidla povinné archivace údajů.

Vaše práva:

  • Máte právo nás požádat jako Správce, o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů.  
  • Máte právo, abychom jako Správce bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. 
  • Máte právo, abychom jako Správce omezili zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
  • Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týkají, pokud my, jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje z následujících důvodů: zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
  • Máte právo kdykoliv tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, zda a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů a podobně, obraťte se prosím osobně na paní Kateřinu Jelínkovou, personální oddělení v sídle společnosti tj. Václava Majera 573, Louny - pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod.