Kanalizace a ČOV Těchlovice, etapa I

Objednatel:

Obec Těchlovice

Místo provádění prací:

k.ú. Těchlovice

Rozsah díla

  • ČOV pro 600 EO (stavební i technologická část),
  • Přípojka NN k ČOV
  • Vodovodní přípojka k ČOV
  • ČSOV vč. technologie
  • Hlavní řad splaškové kanalizace vč. výtlaku
  • Opravy komunikací
  • Protlak pod tratí ČD

Stavba byla spolufinancována z Operačního programu životního prostředí – Fond soudržnosti.