Přeložka silnice I/7 Křímov – Hora Sv. Šebestiána

Objednatel:

Stavby silnic a železnic, a. s.

Místo provádění prací:

silnice I/7 Křímov – Hora Sv. Šebestiána

Rozsah díla

  • Přeložka vodovodu, chránička výtl. vodovodu
  • Retenční nádrž
  • Stoka M dešťové kanalizace silnice I/7
  • Přeložka silnice I/7
  • Úprava silnice III/00731
  • Přeložka polní cesty
  • Provizorní napojení obj. 102 na ZÚ
  • Stoky L a N dešťové kanalizace silnice I/7
  • Demolice přístřešku ČSAD na ZÚ a Přístřešek ČSAD na ZÚ