Průmyslová zóna Louny – jihovýchod

Místo provádění prací:

k.ú. Louny

Rozsah díla

Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. se podílela pro Město Louny na rozvoji průmyslové zóny Louny - jihovýchod v rámci čtyř zakázek, které byly průběžně realizovány od roku 2000.
MÍSTO PROVÁDĚNÍ PRACÍ: k.ú. Louny


TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA LOUNY – JIHOVÝCHOD
Rozsah díla:

  • Splašková kanalizace, vodovod
  • Věžový vodojem
  • STL plynovod, regulační stanice, VTL přípojka
  • Veřejné osvětlení, přípojka vysokého napětí, trafostanice
  • Přípojka NN pro vodojem

Doba provádění prací: červenec/2000 – prosinec/2000


TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA LOUNY JIHOVÝCHOD - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Doba provádění prací: 1. část srpen/2001 – listopad/2001, 2. část v r. 2012
Rozsah díla: Příjezdová komunikace k retenčním nádržím, Dešťová kanalizace a 2 retenční nádrže


CHODNÍKY A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ LOUNY – JV
Doba provádění prací: r. 2012
Rozsah díla: Provedení chodníků a Autobusové zastávky

 

PROPOJOVACÍ KABEL 22 kV PZ-TS CÍTOLIBSKÁ
Doba provádění prací: r. 2012
Rozsah díla:

  • Kabelová smyčka 22kV pro TS AISAN 2
  • Propojovací kabel 22kV PZ-TS Cítolibská
  • Dozbrojení kobky VN v TS Cítolibská