III/23634 Libušín, rekonstrukce

Objednatel:

Středočeský kraj a Město Libušín

Místo provádění prací:

k. ú. Libušín

Rozsah díla

Předmětem díla jsou kompletní úpravy veřejných prostranství v intravilánu Města Libušín v rozsahu:

  • Realizace kompletních souvrství vč. podkladních vrstev: komunikace živičný povrch, komunikace a chodníky z betonové zámkové dlažby, komunikace z přírodní dlažby,
  • Zatrubnění vodoteče ze železobetonových rámových kanálů
  • Odvodnění: dešťová kanalizace z trub železobetonových
  • Svislé a vodorovné dopravní značení
  • Sadové a vegetační úpravy
  • Demolice mostu