REKO Komunikace Budyně n. O. - Koštice a most Břežany

Objednatel:

Ústecký kraj

Místo provádění prací:

Komunikace III/246 úsek Budyně n. O. – Koštice, most Břežany

Rozsah díla

Práce spočívaly v celoplošné rekonstrukci povrchu vozovky III/246 v úseku Budyně n. O. – Koštice včetně lokálních úprav podkladních vrstev. Součástí rekonstrukce silnice je úprava krajnic, reprofilace podélných příkopů, celková rekonstrukce stávajících trubních propustků a úprava sjezdů. Součástí stavby je i rekonstrukce mostu ev. č. 246-010, ev. č. 246-014 a ev. č. 246-015 a rozšíření horní stavby stávajícího mostu přes Ohří v Břežanech a dále obnova svislého a vodorovného dopravního značení.

Zřízení mostního provizoria, jeho uvedení do provozu a zajištění jeho provozu po dobu výstavby nového mostního objektu a odstranění mostního provizoria s uvedením terénu do původního stavu.